Xem chi tiết file "hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020" tại đây;

Xem chi tiết file "Tài liệu học tập chuyên đề Hồ Chính Minh năm 2020" tại đây;

Tải "Mẫu đăng ký học tập chuyên đề năm 2020" tại đây;