HƯỚNG DẪN THANH TOÁN ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG  

Các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện bộ thủ tục gồm:

* Các chứng từ lấy trên Phòng KHCN&HTQT

1. Quyết định giao kinh phí: 01 bản 

2. Thuyết minh đề tài KH&CN đã được phê duyệt: 01 bản

3. Hợp đồng triển khai đề tài KH&CN: 01 bản

* Các chứng từ Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị 

4. Thanh lý hợp đồng KH&CN (Mẫu TT): 02 bản (ký tươi nộp lại 01 bản cho Phòng KHCN&HTQT, 01 bản để thanh toán)

5. Toàn văn báo cáo tổng kết:

- 02 bản in trên giấy A4 (01 bản dung để thanh toán, 01 bản cứng và chế bản điện tử nộp cho Phòng KHCN&HTQT (Mẫu báo cáo)

- 02 bản in Sản phẩm của đề tài theo như đăng ký trong Thuyết minh.

(Nộp cho Phòng KHCN 01 bản toàn văn in trên giấy A4,  và 01 chế bản điện tử, 01 foto bài báo)

6. Bảng thanh toán hoạt động khoa học (Mẫu bảng kê): 01 bản

7. Các Hoá đơn chứng từ liên quan.