Xem chi tiết Thông báo tại đây;

Xem Danh sách phòng thi đối tượng Chuyên khoa II môn thi Chuyên ngành tại đây;

Xem Danh sách phòng thi đối tượng Chuyên khoa II môn thi Tiếng Anh tại đây;

Xem Danh sách phòng thi đối tượng Chuyên khoa I môn thi Chuyên ngành tại đây;

Xem Danh sách phòng thi đối tượng Chuyên khoa I môn thi Cơ sở ngành tại đây;