http://tump.edu.vn/uploads/media/Lich%20trinh%20KSCC_Final.doc

LCH TRÌNH KHO SÁT CHÍNH THC CA ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC – ĐH THÁI NGUYÊN   Thời gian: Từ Thứ Ba, ngày 12 tháng 9 đến Thứ Bảy ngày 16 tháng 9 năm 2017   Địa điểm: Tại Trường Đại học Y – Dược

Thời gian Hoạt động Thành phần Đoàn Địa điểm làm việc
Thứ Ba ngày 12/9 NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT    
7h30 - 10h00 Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;Các cán bộ phụ trách các mảng: HCTH, TCCB; ĐT; KHCN; HTQT; HSSV; KT &ĐBCLGD; TT-PC; KH-TC; CSVC; TT-TV; Y TẾ; TT CSSK; TT…. làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu. Cả Đoàn ĐGN Phòng làm việc của đoàn ĐGN (Tầng 3)
10h00 - 11h30 Khai mạc ĐGN (Chương trình chi tiết kèm theo) Cả Đoàn ĐGN Hội trường lớn
11h30 - 13h30 Nghỉ trưa    
13h30 - 14h30 Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;Các cán bộ phụ trách các mảng: HCTH, TCCB; ĐT; KHCN; HTQT; HSSV; KT &ĐBCLGD; TT-PC; KH-TC; CSVC; TT-TV; Y TẾ; TT CSSK; TT…. làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu. Cả Đoàn ĐGN Phòng làm việc của đoàn ĐGN (Tầng 3)
14h30 - 15h30 Phỏng vấn Cựu người học sau đại học  Nhóm 1 Phòng PV 1 (Tầng 6)
Phỏng vấn Cựu người học hệ ĐH chính quy.   Nhóm 2 Phòng PV 2 (Tầng 7)
Phỏng vấn Cựu người học hệ VLVH, liên thông, liên kết    Nhóm 3 Phòng PV 3 (Tầng 5)
15h30 - 15h45 Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn   Phòng họp 1, 2 (Tầng 6, 7)
15h45 - 16h45 Phỏng vấn Nhóm Lãnh đạo các khoa, trung tâm, viện, bộ môn trực thuộc trường Nhóm 1 Phòng PV 1 (Tầng 6)
 Phỏng vấn Nhóm nhà tuyển dụng Nhóm 2 Phòng PV 2 (Tầng 7)
16h45 - 18h00 Đoàn ĐGN làm việc nội bộ Đoàn ĐGN   Phòng làm việc của đoàn ĐGN (Tầng 3)  
Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).
Thứ Tư ngày 13/9 NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI    
7h30 - 11h30 Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;Các cán bộ phụ trách các mảng: HCTH, TCCB; ĐT; KHCN; HTQT; HSSV; KT &ĐBCLGD; TT-PC; KH-TC; CSVC; TT-TV; Y TẾ; TT CSSK; TT…. làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu. Cả Đoàn ĐGN Phòng làm việc của đoàn ĐGN (Tầng 3)
11h30 - 13h30 Nghỉ trưa    
13h45 - 14h45 Phỏng vấn Nhóm Người học sau đại học     Nhóm 1 Phòng PV 1 (Tầng 6)
Phỏng vấn Nhóm Người học hệ đại học chính quy Nhóm 2 Phòng PV 2 (Tầng 7)
Phỏng vấn Nhóm Người học hệ đại học  VLVH, liên thông, liên kết   Nhóm 3 Phòng PV 3 (Tầng 5)
14h45 - 15h00 Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn   Phòng họp 1, 2 (Tầng 6, 7)
15h00 - 16h00 Phỏng vấn Nhóm Cán bộ đoàn thể và Nhóm chuyên viên, kỹ thuật viên và nhân viên Nhóm 1 Phòng PV 1 (Tầng 6)
Phỏng vấn Nhóm giảng viên Nhóm 2 Phòng PV 2 (Tầng 7)
16h00 - 16h15 Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn   Phòng họp 1, 2 (Tầng 6, 7)
16h15 - 17h15  Phỏng vấn Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo Hội đồng Tự đánh giá của Trường  Cả Đoàn ĐGN Phòng PV 1 (Tầng 6)
17h15 -18h00  Đoàn Đánh giá ngoài làm việc nội bộ.  Cả Đoàn ĐGN Phòng làm việc của đoàn ĐGN  (Tầng 3)
    Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).      
Thứ Năm ngày 14/9 NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA    
7h30 - 11h30 Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;Các cán bộ phụ trách các mảng: HCTH, TCCB; ĐT; KHCN; HTQT; HSSV; KT &ĐBCLGD; TT-PC; KH-TC; CSVC; TT-TV; Y TẾ; TT CSSK; TT…. làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu. Cả đoàn ĐGN Phòng làm việc của đoàn ĐGN  (Tầng 3)
11h30 - 13h30 Nghỉ trưa    
13h30 - 14h00 Đoàn Đánh giá ngoài làm việc nội bộ. Cả đoàn ĐGN Phòng làm việc của đoàn ĐGN  (Tầng 3)
14h00 - 16h00 Thăm sân bãi, ký túc xá; cơ sở y tế; các cơ sở vật chất khác của Trường Nhóm 1  
Thăm phòng thực hành, Thư viện/phòng tư liệu của Trường Nhóm 2  
Dự giờ một số lớp theo thời khóa biểu Nhóm 3  
 16h00 - 18h00 Đoàn Đánh giá ngoài làm việc nội bộ. Cả đoàn ĐGN Phòng làm việc của đoàn ĐGN  (Tầng 3)
Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).
20h00   Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn Cả Đoàn ĐGN Phòng làm việc tại Khách sạn
Thứ Sáu  ngày 15/9 NGÀY LÀM VIỆC THỨ TƯ    
7h30 - 9h30 Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn Cả Đoàn ĐGN Phòng làm việc tại Khách sạn
9h30 - 11h30 Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn Cả Đoàn ĐGN
11h30 - 13h30 Nghỉ trưa     
13h30 – 17h00 Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn Cả Đoàn ĐGN Phòng làm việc tại Khách sạn
19h30 Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn Cả Đoàn ĐGN Phòng làm việc tại Khách sạn
Thứ Bảy ngày 16/9 NGÀY LÀM VIỆC THỨ NĂM    
8h00 - 10h00 Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn Cả Đoàn ĐGN Phòng làm việc tại Khách sạn
10h00 - 11h30  Làm việc với Lãnh đạo trường ĐH Y -Dược Trưởng đoàn, Giám đốc TTKĐCLGD Phòng họp Quốc tế  (Tầng 3)
11h30 - 13h30 Nghỉ trưa   Khách sạn 
13h45 - 15h00 Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn Cả Đoàn ĐGN   Phòng làm việc tại Khách sạn
15h00 - 16h10 Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài trường Đại học Y -Dược (Chương trình chi tiết đính kèm) Cả Đoàn ĐGN; TTKĐCLGD; Tr.ĐH Y-Dược& Khách mời Hội trường lớn
16h10 - 16h20 Ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài trường Đại học Y -Dược GĐ TT KĐCLGD, Trưởng Đoàn ĐGN, HT Tr. ĐH Y -Dược Hội trường lớn
16h20 - 16h30 Chụp ảnh lưu niệm TT KĐCLGD, Đoàn ĐGN, Tr. ĐH Y -Dược Hội trường lớn