Lý do chọn ngày 9/11 là vì đó là ngày Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta được thông qua (ngày 9/11/1946).  

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2015, Trường Đại học Y - Dược xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 triển khai đến toàn thể các bộ,viên chức, người lao động và người học trong toàn trường với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn đơn vị về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, đảm bảo Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, góp phần tích cực khẳng định thành quả 70 năm xây dựng và hoàn thiện của Nhà nước và Pháp luật dân chủ nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục.

Tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2015 trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11 năm 2015.