Luật viên chức: tải về

Luật giáo dục đại học: tải về

Luật phổ biến giáo dục pháp luật: tải về

Luật khiếu nại: tải về

 Luật tố cáo:tải về

Văn bản về tiếp công dân: tải về

Nghị Quyết  số 29-NQ/TW:tải về