Nhân rộng phong trào sinh viên 5 tốt trong trường học.
Nhân rộng phong trào sinh viên 5 tốt trong trường học.