Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

                Các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên.
 
Đại học Thái Nguyên kính gửi Công văn số 2095/ĐHTN-HTQT ngày 11/10/2018 về chương trình giới thiệu học bổng của Đại học Quốc gia Trung ương, Đài Loan
(Chi tiết xin xem file đính kèm)
 
Trân trọng.