Nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 12/2018 như sau:

Bấm vào đây để xem chi tiết;