Xem chi tiết Kết luận Hội nghị giao ban tháng 9/2018 tại đây;