Xem chi tiết Thông báo kết quả sơ bộ đánh giá, phân loại viên chức, người lao động năm học 2017-2018 tại đây;