Căn cứ Nghị định 31/CP của Chính phủ ngày 4/4/1994 về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định 1121/1997/QĐ - TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng chính phủ và Thông tư số 53/1998/TT- LT/BGD&ĐT- BTC- BLĐ -TB&XH ngày 25/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Quyết định 194/2001/QĐ - TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng chính phủ và Thông tư liên tịch số 13/2002/TTLT - BGD&ĐT-BTC ngày 28/3/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tại các trường đào tạo công lập;

Căn cứ thông báo số 23/TB-ĐHYD ngày 12/01/2016 về việc thực hiện các chế độ chính sách học kỳ II năm học 2015 -2016 đối với sinh viên hệ chính quy đang học tại trường;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác Học sinh - sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp trợ cấp xã hội đợt 2 năm học 2015 - 2016 cho 38 sinh viên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại xã vùng cao, xã đặc biệt khó khăn với mức hưởng 140.000 đồng/tháng x 12 tháng (từ tháng 10/2015 đến hết tháng 9/2016). Riêng đối với 12 sinh viên các lớp Bác sĩ đa khoa K43; Y học dự phòng K4, đại học Dược K7 và cao đẳng kĩ thuật xét nghiệm K5 được hưởng 11 tháng ( từ tháng 10/2015 đến hết tháng  8/2016).

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Cấp trợ cấp xã hội đợt 2 năm học 2015 - 2016 cho 21 sinh viên thuộc hộ nghèo năm 2016 vượt khó học tập với mức hưởng 100.000 đồng/tháng. Thời gian hưởng cụ thể:

Sinh viên lớp Bác sĩ đa khoa K43G và lớp Y học dự phòng K4 được hưởng 8 tháng từ tháng 1/2016 đến tháng 8/2016.

Sinh viên các lớp còn lại được hưởng 9 tháng từ tháng 1/2016 đến tháng 9/2016.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác HS - SV, phòng Đào tạo, phòng Kế hoạch - Tài chính và các sinh viên có tên trên căn cứ quyết định thi hành./.

Danh sách trợ cấp xã hội: tải về

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng