1. Tên Hội nghị:Hội nghị Giáo dục Y khoa lần thứ IV

2. Chủ đề: Hợp tác trong đổi mới Đào tạo Y khoa 

2. Thời gian: Ngày 14 - 15 tháng 11 năm 2020

3. Địa điểm: Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên

Xem chi tiết Chương trình Hội nghị (VIE) tại đây;

Conference Agenda_ENG_ room and zoom detail;

Kỷ yếu Hội nghị Giáo dục Y khoa lần thứ IV;