Tên luận án:  Nghiên cứu sự biểu lộ của các dấu ấn C-MET, HER2, 
PCNA và đối chiếu với lâm sàng, nội soi, mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư 
biểu mô tuyến dạ dày”

Chuyên ngành đào tạo: Nội khoa

Mã số: 9720107

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Dương Hồng Thái

Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Phú Hùng

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

Nội dung chi tiết:

1. LUẬN ÁN TIẾN SĨ

2. TÓM TẮT LUẬN ÁN (TIẾNG VIỆT)

3. TÓM TẮT LUẬN ÁN (TIÊNG ANH)

4. BẢN TRÍCH YẾU LUẬN ÁN

5. TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN