Nội dung chi tiết ở files đính kèm:

1. THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ TIẾNG ANH_LÊ VIỆT AN;

2. THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ TIẾNG VIỆT_LÊ VIỆT AN;

3. BẢN TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ_LÊ VIỆT AN;

4. TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TIẾNG ANH_LÊ VIỆT AN;

5. TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ_LÊ VIỆT AN;

6. LUẬN ÁN NCS LÊ VIỆT AN.