Quyết định số 1768/QĐ-ĐHYD ngày 05/9/2022 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên về việc Ban hành Quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Y - Dược (thay thế Quyết định số 1768/QĐ-ĐHYD ngày 31/10/2017  của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên)

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;