Quyết định số số 858/QĐ-ĐHTN ngày 29/4/2020 của Đại học Thái Nguyên về việc Ban hành Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Thái Nguyên

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;