CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TUỔI TRẺ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021 DÀNH CHO SINH VIÊN  

1. Thời gian: 7h30, ngày 5/5/2021 chung cho các Hội đồng

2. Địa điểm: Chia theo Hội đồng chuyên môn (4 Hội đồng)                    Download các HĐ

2.1. HỘI ĐỒNG Y TẾ CÔNG CỘNG 1

Địa điểm: Phòng họp 7.4. - Tầng 7, tòa nhà 11 tầng

2.2. HỘI ĐỒNG Y TẾ CÔNG CỘNG 2

Địa điểm: Phòng họp 8.3 -Tầng 8, tòa nhà 11 tầng

2.3. HỘI ĐỒNG CÁC CHUYÊN KHOA

Địa điểm: Phòng họp 3.1, Tầng 3 tòa nhà 11 tầng)

2.4. HỘI ĐỒNG DƯỢC

Địa điểm: Phòng họp 6.4. - Tầng 6, tòa nhà 11 tầng

3. Hình thức báo cáo: Trình diễn trên PowerPoint

4. Thời gian báo cáo: 12phút/1 báo cáo viên -        Hỏi và trả lời thời gian tối đa cho một báo cáo viên: 17 phút

5. Đánh giá: Theo phiếu chấm (Download phiếu chấm)

Ghi chú: Mỗi Tiểu ban sẽ chọn ra 03 đề tài tốt nhất để xét chọn  tham dự Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng Y Dược Việt Nam lần thứ 21.