CHƯƠNG TRÌNH BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG NĂM 2016  

1. Thời gian chung các Tiểu ban: 7h30, ngày 14/01/2017. Riêng

Tiểu ban Điều dưỡng: Thời gian 13h00 ngày 14/01/2017

Tiêu ban chuyên khoa lẻ hệ Nội: Thời gian 13h30 ngày 16/01/2017

Tiểu ban chuyên khoa lẻ hệ Ngoại: Thời gian 13h00 ngày 16/01/2017

Tiểu ban Nội: Thời gian 13h00 ngày 17/01/2017

2. Địa điểm: Chia theo Tiểu ban chuyên môn (9 tiểu ban)                     Download các TB

1. Tiểu ban 1: Nội – Nhi Địa điểm: Phòng họp 1 (tầng 3, nhà 11 tầng)

2. Tiểu ban 2: Nội Địa điểm: Phòng họp 4 (tầng 8, nhà 11 tầng)

3. Tiểu ban 3:  Ngoại - Sản Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận văn 1 (tầng 6, nhà 11 tầng)

4. Tiểu ban 4: Chuyên khoa lẻ hệ Nội Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận văn 2  (tầng 7, nhà 11 tầng)

5. Tiểu ban 5: Chuyên khoa lẻ hệ Ngoại Địa điểm: Địa điểm: Phòng họp 3 (tầng 5, nhà 11 tầng)

6. Tiểu ban 6: Y học cơ sở Địa điểm: Bộ môn Giải phẫu

7. Tiểu ban 7: Y tế công cộng Địa điểm: VP Khoa Y tế công cộng (tầng 9, nhà 11 tầng)

8. Tiểu ban 8: Dược – KHCB Địa điểm: VP Khoa Dược (tầng 9, nhà 11 tầng)

9. Tiểu ban 9: Điều dưỡng Địa điểm: Phòng 302, tầng 3, BM Huấn luyện kỹ năng

3. Hình thức báo cáo: Trình diễn trên PowerPoint

4. Thời gian báo cáo: 10phút/1 báo cáo viên

-        Hỏi và trả lời thời gian tối đa cho một báo cáo viên: 20 phút

5. Đánh giá: Theo phiếu chấm                              (Download phiếu chấm)

6. Xếp loại: Theo điểm

-        Từ 90-100: Xuất sắc

-        Từ 80-89: Tốt

-        Từ 70-79: Khá

-        Từ 50-69: Đạt

-        Dưới 50: Không đạt