1. Thời gian:7h30, ngày 29/2/2016

2. Địa điểm:Chia theo Tiểu ban chuyên môn (8 tiểu ban)                    Download các TB

Tiểu ban 1: Nội – Nhi

Địa điểm: Phòng họp 1 (tầng 3, nhà 11 tầng)

Tiểu ban 2: Ngoại - Sản

Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận văn 1 (tầng 6, nhà 11 tầng)

Tiểu ban 3: Chuyên Khoa lẻ hệ Nội

Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận văn 2 (tầng 7, nhà 11 tầng)

           Tiểu ban 4: Chuyên Khoa lẻ hệ Ngoại

Địa điểm: Phòng họp 3 (tầng 5, nhà 11 tầng)

Tiểu ban 5: Dược – KHCB

Địa điểm: VP Khoa Dược (tầng 9, nhà 11 tầng)

Tiểu ban 6: Y học cơ sở

Địa điểm: Phòng họp 4 (tầng 8, nhà 11 tầng)

Tiểu ban 7: Y tế công cộng

Địa điểm: VP Khoa YTCC (tầng 9, nhà 11 tầng)

Tiểu ban 8: Điều dưỡng

Địa điểm: Phòng 302, tầng 3, Bộ môn Huấn luyện kỹ năng

 

Hình thức làm việc tại các Tiểu ban
Trưởng tiểu ban tuyên bố chương trình làm việc:

1. Chủ nhiệm đề tài báo cáo đề cương đề tài bằng trình chiếu Powerpoint (Không quá 5 phút)

2. Hội đồng hỏi, đóng góp ý kiến chỉnh sửa, bổ sung cho đề tài (Không quá 10 phút).

3. Chủ nhiệm đề tài trả lời câu hỏi, ghi lại góp ý của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung

4. Ban giám khảo cho ý kiến kết luận.

5. Thư ký tổng hợp các ý kiến đóng góp của Hội đồng vào phiếu đánh giá

Cụ thể cách thức đánh giá mỗi đề tài chỉ có 01 phiếu đánh giá, phiếu này sẽ tổng hợp chung ý kiến của các thành viên trong Tiểu ban, tức là sau mỗi báo cáo của đề cương, Hội đồng sẽ thảo luận, đánh giá chung, chỉnh sửa, bổ sung, thư ký sẽ tổng hợp vào phiếu đánh giá, kết luận cuối cùng.
Nguồn tin: Phòng QLKH&QHQT