CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG NĂM 2018  

1. Thời gian: 7h30, ngày 26/01/2019 chung cho các Hội đồng.

2. Địa điểm: Chia theo Hội đồng chuyên môn                (Download các HĐ)

1. HỘI ĐỒNG BỘ MÔN NỘI (Địa điểm: Văn phòng BM Nội, tầng 8, nhà 11 tầng)  

2. HỘI ĐỒNG BỘ MÔN NGOẠI (Địa điểm: Văn Phòng BM Ngoại, tầng 7, tòa nhà 11 tầng)  

3. HỘI ĐỒNG BỘ MÔN SẢN (Địa điểm: Văn phòng BM Sản, tầng 7, tòa nhà 11 tầng)  

4. HỘI ĐỒNG BỘ MÔN NHI (Địa điểm: Văn phòng BM Nhi, tầng 8, tòa nhà 11 tầng)  

5. HỘI ĐỒNG KHOA CÁC CHUYÊN KHOA

5.1. HỘI ĐỒNG 1 (Địa điểm: Văn phòng Khoa các chuyên khoa, tầng 6, tòa nhà 11 tầng)

5.2.HỘI ĐỒNG 2 (Địa điểm: Phòng bảo vệ luận văn 2, tầng 7, tòa nhà 11 tầng)  

6. HỘI ĐỒNG KHOA RĂNG HÀM MẶT (Địa điểm: VP Khoa Răng-Hàm-Mặt)  

7. HỘI ĐỒNG KHOA DƯỢC

7.1. HỘI ĐỒNG 1 (Địa điểm: Văn Phòng Khoa Dược, tầng 9, tòa nhà 11 tầng)

7.2. HỘI ĐỒNG 2 (Địa điểm: Phòng họp số 4, tầng 8, tòa nhà 11 tầng)  

8. HỘI ĐỒNG KHOA DIỀU DƯỠNG

8.1. HỘI ĐỒNG 1 (Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 3, tòa nhà 11 tầng)

8.2. HỘI ĐỒNG 2 (Địa điểm: Phòng họp số 3, tầng 5, tòa nhà 11 tầng)  

9. HỘI ĐỒNG KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN (Địa điểm: Vp Khoa Khoa học cơ bản, tầng 7, tòa nhà 11 tầng)  

10. HỘI ĐỒNG Y HỌC CƠ SỞ (Địa điểm: VP Khoa Y học cơ sở, tầng 7, tòa nhà 11 tầng)  

11. HỘI ĐỒNG KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG

11.1. HỘI ĐỒNG 1 (Địa điểm: Văn Phòng Khoa Y tế Công cộng, tầng 6, tòa nhà 11 tầng)

11.2. HỘI ĐỒNG 2 (Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận văn 1, tầng 6, tòa nhà 11 tầng)

3. Hình thức báo cáo: Trình diễn trên PowerPoint

4. Thời gian báo cáo: 12phút/1 báo cáo viên

-        Hỏi và trả lời thời gian tối đa cho một báo cáo viên: 20 phút

5. Đánh giá: Theo phiếu chấm(Download phiếu chấm)

6. Xếp loại: Theo điểm

-        Từ 90-100: Xuất sắc

-        Từ 80-89: Tốt

-        Từ 70-79: Khá

-        Từ 50-69: Đạt

-        Dưới 50: Không đạt