Nhằm phát huy quyền dân chủ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ viên chức, người lao động; Đánh giá kết quả năm học 202 -2021, bàn biện pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm học 2021-2022, động viên CBVC, NLĐ thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ người bệnh và công tác khác; Chỉnh sửa Quy chế chi tiêu nội bộ, quy định đánh giá CBVC, NLĐ để hưởng thu nhập tăng thêm hằng tháng; đưa ra các giải pháp làm tăng thu nhập, tiết kiệm hợp lý, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức, người lao động năm học 2021-2022 phù hợp với yêu cầu về phòng, chống dịch, cụ thể:

Thời gian: 7h30, ngày 22 tháng 01 năm 2022

Địa điểm: Hội trường lớn tầng 10, nhà điều hành A1

Thành phần: Đại biểu đương nhiên và đại biểu bầu từ các đơn vị.