Triển khai quy trình bổ nhiệm lại Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch như sau:

1. Thời gian và địa điểm thực hiện quy trình bổ nhiệm lại:

1.1. Thời gian:cả ngày 29/3/2016

- Buổi sáng: bắt đầu từ 7h30’.

- Buổi chiều: bắt đầu từ 14h00’.

1.2. Địa điểm:

Hội trường C2 và Phòng họp A - Trường Đại học Sư phạm

2. Kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm lại

2.1. Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy thư giới thiệu bổ nhiệm lại

a) Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 7h30’-10h00’

- Địa điểm: Hội trường C2- Trường Đại học Sư phạm

b) Thành phần tham gia hội nghị: 

- Đại học Thái Nguyên:

Đảng ủy, Ban Giám đốc; các thành viên Hội đồng đại học là công chức, viên chức của Đại học; Ban Thường vụ Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (là viên chức), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh đại học; Trưởng, Phó ban và Chánh, Phó Chánh Văn phòng; Kế toán trưởng Đại học; Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan đại học; Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc; Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ; Anh hùng, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; Giảng viên chính, Chuyên viên chính và tương đương trở lên.

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên:

Ban Chấp hành Đảng ủy; Ban Giám hiệu; các thành viên Hội đồng trường là công chức, viên chức của đơn vị; Ban Thường vụ Công đoàn trường; Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (là viên chức), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường; Kế toán trưởng; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc trường; Bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc; Trưởng, Phó bộ môn; Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ; Anh hùng, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; Giảng viên chính, Chuyên viên chính và tương đương trở lên.

- Các đơn vị trực thuộc Đại học (các trung tâm, viện nghiên cứu, Nhà xuất bản, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, Khoa Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế):

+ Khoa Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế: Ban Chấp hành Đảng ủy (Ban Chi ủy); Trưởng, phó khoa; Ban Thường vụ Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khoa (là viên chức); Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Bí thư Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc; Trưởng, Phó bộ môn; Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ; Anh hùng, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; Giảng viên chính, Chuyên viên chính và tương đương trở lên.

+Các trung tâm, viện nghiên cứu, Nhà xuất bản, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai:Ban Chấp hành Đảng ủy (Ban Chi ủy); Giám đốc, Phó giám đốc; Viện trưởng, Phó Viện trưởng; Ban Thường vụ Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khoa (là viên chức); Kế toán trưởng; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Bí thư Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc; Trưởng, Phó bộ môn; Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ; Anh hùng, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; Giảng viên chính, Chuyên viên chính và tương đương trở lên.

2.2. Tổ chức Hội nghị liên tịch Ban Giám đốc và Đảng ủy Đại học Thái Nguyên a) Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 10h30’-11h30’

- Địa điểm: Phòng họp A - Trường Đại học Sư phạm

b) Thành phần tham gia hội nghị: 

- Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

- Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên.

2.3. Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại

a) Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 14h00-15h30’

- Địa điểm: Hội trường C2 - Trường Đại học Sư phạm

b) Thành phần tham gia hội nghị: 

- Đại học Thái Nguyên:

 Đảng ủy, Ban Giám đốc; các thành viên Hội đồng đại học là công chức, viên chức của đại học; Ban Thường vụ Công đoàn Đại học; Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đại học (là viên chức), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh đại học; Trưởng, Phó ban và Chánh, Phó Chánh Văn phòng; Kế toán trưởng đại học; Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc.

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên:

Ban Chấp hành Đảng ủy trường; Ban Giám hiệu; các thành viên Hội đồng trường là công chức, viên chức của trường; Ban Thường vụ Công đoàn trường; Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (là viên chức), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường; Kế toán trưởng; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc trường; Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc trường; Trưởng, Phó trưởng bộ môn.

- Các đơn vị trực thuộc Đại học (các trung tâm, viện nghiên cứu, Nhà xuất bản, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, Khoa Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế):

+ Khoa Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế: Ban Chấp hành Đảng ủy (Ban Chi ủy); Trưởng, phó khoa; Ban Thường vụ Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khoa (là viên chức); Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Bí thư Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc; Trưởng, Phó bộ môn.

+Các trung tâm, viện nghiên cứu, Nhà xuất bản, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai:Ban Chấp hành Đảng ủy (Ban Chi ủy); Giám đốc, Phó giám đốc; Viện trưởng, Phó Viện trưởng; Ban Thường vụ Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khoa (là viên chức); Kế toán trưởng; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Bí thư Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc; Trưởng, Phó bộ môn.

2.4. Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên

a) Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 16h00-16h30’

- Địa điểm: Phòng họp A

b) Thành phần tham gia hội nghị: 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên

2.5. Xin ý kiến của Hội đồng Đại học Thái Nguyên

a) Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 16h30-17h00’

- Địa điểm: Phòng họp A

b) Thành phần tham gia hội nghị: 

Thành viên Hội đồng Đại học Thái Nguyên.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức thuộc thành phần của các hội nghị biết và thực hiện. Các đơn vị lập danh sách cán bộ viên chức tham gia hội nghị gửi về Đại học Thái Nguyên (qua Ban Tổ chức Cán bộ-email: BanTCCB.DHTN@moet.edu.vn) chậm nhất ngày 25/3/2016.

Danh sách cán bộ tham gia quy trình bổ nhiệm lại giám đốc ĐHTN:Tải về