Tên luận án: " THỰC TRẠNG BỆNH QUANH RĂNG VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP TRÊN NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ THAY THẾ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG METHADONE TẠI THÁI NGUYÊN"

Chuyên ngành đào tạo:  Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế.

Mã số:  62 72 01 64.

Người hướng dẫn khoa học:   GS.TS. Trịnh Đình Hải;   

                                                 PGS.TS. Nguyễn Quý Thái.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược;

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên;

Bấm vào đây để xem thông tin về luận án;