Tin tức nổi bật:
Chuẩn đầu ra Sau đại học

CHUẨN ĐẦU RA TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH VỆ SINH XÃ HỘI HỌC VÀ TỔ CHỨC Y TẾ

CHUẨN ĐẦU RA CAO HỌC Y HỌC DỰ PHÒNG

CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN KHOA II Y TẾ CÔNG CỘNG

CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN KHOA I Y HỌC DỰ PHÒNG

CHUẨN ĐẦU RA BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA

CHUẨN ĐẦU RA BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II CHUYÊN NGÀNH SẢN PHỤ KHOA

CHUẨN ĐẦU RA BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH SẢN PHỤ KHOA

CHUẨN ĐẦU RA BÁC SĨ NỘI TRÚ BỆNH VIỆN CHUYÊN NGÀNH NGOẠI KHOA

CHUẨN ĐẦU RA BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH NGOẠI KHOA

Chuẩn đầu ra cao học Nội khoa

Chuẩn đầu ra Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Da liễu

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1570/QĐ-ĐHYD ngày29/8/2017)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tai mũi họng

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1570/QĐ-ĐHYD ngày29/8/2017)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nhi khoa

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1570/QĐ-ĐHYD ngày29/8/2017)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Bác sĩ Nội trú Nhi khoa

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1570/QĐ-ĐHYD ngày29/8/2017)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Chuyên khoa cấp I chuyên ngành Y học gia đình

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1570/QĐ-ĐHYD ngày29/8/2017)

Chi tiết