1. Tên ngành đào tạo: Chuyên khoa II y tế công cộng (The Second Degree Specialist Program in Public Health) 2. Trình độ đào tạo: Sau đại học 3. Yêu cầu về kiến thức ü     Tổng hợp được các kiến thức về y tế công cộng phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. ü     Đánh giá được các nghiên cứu khoa học về y tế công cộng. ü     Vận dụng thành thạo các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. ü     Tiếng Anh đạt trình độ B2 của CEFR (khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương. ü     Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp. ü     Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp. 4. Yêu cầu về kỹ năng Kỹ năng cứng ü     Lập được kế hoạch để giải quyết vấn đề sức khỏe ưu tiên dựa vào bằng chứng, có cơ sở khoa học. ü     Tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá được các chương trình y tế triển khai tại địa phương. ü     Tổ chức phòng chống và giám sát dịch bệnh tại địa phương có hiệu quả. ü     Quản lý có hiệu quả các nguồn lực và hoạt động y tế ở các cơ sở y tế. ü     Sử dụng thành thạo một số phần mềm ứng dụng để xử lý, phân tích số liệu trong các nghiên cứu khoa học. ü     Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện các hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế công cộng. Kỹ năng mềm ü     Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng để triển khai các hoạt động y tế tại cộng đồng. ü     Giao tiếp có hiệu quả với cá nhân, gia đình và cộng đồng. 5. Yêu cầu về thái độ ü     Nhận thức được vị trí, vai trò của chuyên khoa cấp II y tế công cộng trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học. ü     Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn trọng, cảm thông và lắng nghe ý kiến của cộng đồng. ü     Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành. ü     Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp. ü     Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời. ü     Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc miền núi trong hoạt động y tế công cộng. 6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp ü     Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế. ü     Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y tế, Viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ. 7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường ü     Tiến sĩ y tế công cộng.