1. Tên ngành đào tạo: Bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Gây mê hồi sức (The first Degree Specialist Program in Anaesthesia)

2. Trình độ đào tạo: Sau đại học

3. Yêu cầu về kiến thức

ü     Vận dụng được kiến thức triết học trong thực hành nghề nghiệp.

ü     Vận dụng được kiến thức y học cơ sở, dược lý và chuyên ngành trong công tác gây mê hồi sức.

ü     Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu gây mê hồi sức.

ü     Tiếng Anh đạt trình độ B1 của CEFR (khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

ü     Vận dụng được kiến thức về tin học trong thực hành nghề nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng 4.1. Kỹ năng cứng

ü     Thực hành thành thạo kỹ thuật gây gây mê hồi sức.

ü     Sử dụng được một số máy móc, thiết bị y tế phục vụ công tác gây mê hồi sức.

ü     Hướng dẫn được đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.

ü     Thực hiện được đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực gây mê hồi sức. 4.2. Kỹ năng mềm

ü     Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.

ü     Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp.

ü     Sử dụng được một số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu khoa học y học.

5. Yêu cầu về thái độ

ü     Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.

ü     Coi trọng công tác gây mê hồi sức trong các thủ thuật Ngoại khoa.

ü     Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.

ü     Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời.

ü     Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp

ü     Cơ quan quản lý nhà nước về y tế.

ü     Khoa Gây mê hồi sức của bệnh viện tỉnh.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

ü     Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Gây mê hồi sức.

ü     Thạc sĩ y học.

ü     Tiến sĩ Y học.