1. Chuyên ngành đào tạo: Nhi khoa (Paediatrics)

2. Trình độ đào tạo: Tiến sĩ (Philosophy degree)

3. Yêu cầu về kiến thức 

Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh Nhi khoa. ü Đánh giá được các hoạt động nghiên cứu khoa học về Nhi khoa.

Tiếng Anh đạt trình độ B2 của CEFR (Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp. ü Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

 Thực hiện thành thạo chẩn đoán, quản lý, xử trí, tiên lượng và dự phòng các bệnh Nhi khoa.

 Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và xử trí các bệnh Nhi khoa

 Thực hiện thành thạo các thủ thuật Nhi khoa thông thường và một số thủ thuật Nhi khoa chuyên sâu.

Phát hiện và tổ chức thực hiện được các nghiên cứu giải quyết vấn đề sức khỏe trẻ em.

 Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện được các hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Nhi khoa.

 Viết, công bố và trình bày được kết quả nghiên cứu khoa học.

4.2. Kỹ năng mềm 

Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.

Phối hợp được với đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu khoa học y học.

5. Yêu cầu về thái độ 

Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của cán bộ y tế có trình độ tiến sĩ trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.

 Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

 Tôn trọng pháp luật, thực hiện đúng nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.

Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và có ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời.

Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc trong hoạt động nghề nghiệp.

6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp

Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.

Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.

Các khoa nhi của các bệnh viện công lập và ngoài công lập.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Sau Tiến sĩ Y học (Post Doctor of Philosophy).