1. Chuyên ngành đào tạo: Nội khoa tiêu hóa (Internal medicine Gastroenterology Specialized)

2. Trình độ đào tạo: Tiến sĩ (Philosophy degree)

3. Yêu cầu về kiến thức

ü Tổng hợp được các kiến thức về Nội khoa, phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. ü Đánh giá được các hoạt động nghiên cứu khoa học và các chương trình y tế.

ü Vận dụng thành thạo các kiến thức về Nội khoa tiêu hóa trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt nhân dân các dân tộc ở khu vực miền núi.

ü Sử dụng Tiếng Anh đạt trình độ B2 của CEFR (khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

ü Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp. ü Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

ü Khám chữa bệnh và tổ chức khám chữa bệnh nội khoa, chuyên ngành Tiêu hóa trong các cơ sở y tế.

ü Tổ chức và thực hiện nghiên cứu các vấn đề sức khỏe trong lĩnh vực nội khoa, tiêu hóa

ü Sử dụng thành thạo một số phần mềm ứng dụng để xử lý, phân tích số liệu trong các nghiên cứu khoa học.

ü Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện các hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Nội khoa.

4.2. Kỹ năng mềm

ü Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.

ü Phối hợp được với đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

ü Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu khoa học y học.

5. Yêu cầu về thái độ

ü Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của cán bộ y tế có trình độ Tiến sĩ trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

ü Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn trọng, cảm thông và lắng nghe ý kiến của cộng đồng.

ü Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

ü Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp, trung thực, khách quan trong các nghiên cứu khoa học.

ü Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc trong hoạt động nghề nghiệp.

6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp

ü Các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến Trung ương

ü Các viện nghiên cứu, các trường Đại học và Cao đẳng y tế.

ü Cơ quan quản lý nhà nước về y tế tuyến tỉnh và trung ương.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

ü Sau Tiến sĩ Y học (Post Doctor of Philosophy).