Tin tức nổi bật:
công khai lần 2

Bệnh viện Trường Đại học Y Khoa công khai quyết toán thu chi 2017 - 2018

31/05/2019 10:03:39 - Lượt xem: 1282

Bệnh viện Trường Đại học Y Khoa công khai quyết toán thu chi năm 2017 và công khai dự toán thu chi năm 2018

Chi tiết

Công khai Tài chính Năm học 2017 - 2018

08/10/2018 08:00:22 - Lượt xem: 2795

Công khai Tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Công khai Tài chính năm 2017

10/07/2018 22:11:52 - Lượt xem: 2972

Công khai Tài chính theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Biểu 21: công khai chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 15:40:34 - Lượt xem: 2747

Biểu 22: công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 15:39:13 - Lượt xem: 1858

Biểu 23: công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 15:39:03 - Lượt xem: 1634

Biểu 24: công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 15:38:36 - Lượt xem: 1427

Biểu 6: Công khai số lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 07:49:05 - Lượt xem: 1487

Biểu 9: công khai danh sách các tiến sĩ tham gia CTĐT

18/05/2018 08:28:12 - Lượt xem: 1747

Biểu 8: danh sách giảng viên

18/05/2018 08:22:00 - Lượt xem: 1887

Biểu 7: công khai cán bộ giảng viên tham gia từng chương trình đào tạo

18/05/2018 08:19:59 - Lượt xem: 1872

Công văn về việc 3 công khai

18/05/2018 08:13:34 - Lượt xem: 1756

Biểu tổng hợp

18/05/2018 08:08:33 - Lượt xem: 1805

Báo cáo 3 công khai

15/05/2018 07:13:48 - Lượt xem: 1551