Tin tức nổi bật:
Công Khai

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục năm học 2017-2018

27/10/2017 09:45:11 - Lượt xem: 1826

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017-2018

27/10/2017 09:45:04 - Lượt xem: 1844

Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo

27/10/2017 09:44:53 - Lượt xem: 1590

Công khai danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sĩ tham gia từng chương trình đào tạo

27/10/2017 09:44:45 - Lượt xem: 1717

Công khai danh sách cán bộ giảng viên , nhân viên của trường (phân theo đơn vị) năm học 2017-2018

27/10/2017 09:44:37 - Lượt xem: 1704

Công khai danh sách cán bộ giảng viên tham gia từng chương trình đào tạo hệ chính quy của cơ sở đào tạo năm học 2017-2018

27/10/2017 09:44:11 - Lượt xem: 1702

Công khai sô lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục

27/10/2017 09:44:03 - Lượt xem: 1757

Kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014

14/09/2017 14:44:50 - Lượt xem: 2122

Quyết định và Danh sách giáo trình các bộ môn

14/09/2017 09:13:16 - Lượt xem: 7411

Kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012

14/09/2017 08:45:13 - Lượt xem: 2037

Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015

13/09/2017 22:07:03 - Lượt xem: 1962

Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018

13/09/2017 22:06:29 - Lượt xem: 3363

Kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016

13/09/2017 22:05:08 - Lượt xem: 1819

Kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013

13/09/2017 14:42:17 - Lượt xem: 1837

Danh sách NCS tốt nghiệp năm 2016

11/09/2017 15:14:35 - Lượt xem: 6075