I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn đơn vị về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09 tháng 11 hằng năm), đảm bảo Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, góp phần tích cực khẳng định thành quả 70 năm xây dựng và hoàn thiện của Nhà nước và Pháp luật dân chủ nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

- Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục.

2. Yêu cầu   

- Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện đặc thù; bám sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của ngành, của địa phương; gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Thái Nguyên và của đơn vị.

 

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2015 VÀ KHẨU HIỆU

1. Chủ đề

“Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

2. Khẩu hiệu

 “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân”.

III. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Thời gian         

Tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2015 trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11 năm 2015, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 02/11/2015 đến ngày 09/11/2015.

2. Nội dung

a) Tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật, nhất là các quy định mới; chú trọng pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, khu vực biên giới; các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục.

b) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản về giáo dục và đào tạo, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các văn bản có liên quan khác. Đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định mới về giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương thứ XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; các Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành giáo dục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng cấp học và các quy định có liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

c) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trọng tâm là Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.

d) Phản ánh, xây dựng các mô hình triển khai Ngày Pháp luật thiết thực, chất lượng và hiệu quả; Đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật để nhìn nhận đúng kết quả đã đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và định hướng tiếp tục triển khai Ngày Pháp luật trong thời gian tới.

3. Hình thức

a) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, ảnh và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật, về Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin, truyền thông.

b) Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2015 qua băng rôn tại trường học; tổ chức triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về xây dựng và thực hiện pháp luật.

c) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong nhà trường bằng các hình thức thích hợp như: Giáo dục chính khóa; hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp; các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên...

d) Tham gia các diễn đàn thông qua mạng Internet, các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật mới gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, nhà trường; cung cấp tài liệu pháp luật, sắp xếp, bổ sung Tủ sách pháp luật trong trường học.

đ) Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.

e) Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với học sinh, sinh viên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN        

1. Phòng Thanh tra - Pháp chế:

- Làm đầu mối tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai các hoạt động ngày Pháp luật trong toàn trường. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, xây dựng báo cáo của trường gửi Đại học Thái Nguyên.

- Biên soạn bản tin, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện Ngày pháp luật.

2. Phòng kế hoạch - tài chính:

Bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời để triển khai các hoạt động thực hiện Ngày pháp luật tại trường.

 

3. Phòng Công nghệ thông tin và Thư viện:

Đăng tải Kế hoạch, xây dựng tin, bài phản ánh về tình hình triển khai việc thực hiện Ngày pháp luật.

4. Đoàn thanh niên:

Tổ chức quán triệt và tuyên truyền đến toàn bộ học sinh, sinh viên Kế hoạch này.

Chủ trì, phối hợp với Phòng công tác Học sinh - sinh viêntổ chức các hoạt động cho học sinh, sinh viên hưởng ứng Ngày Pháp luật.  

5. Các đơn vị thuộc trường:

Tổ chức quán triệt đến viên chức, người lao động thực hiện Kế hoạch này, lồng ghép nội dung việc thực hiện Kế hoạch với việc triển khai các nhiệm vụ của đơn vị.

 Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Ban Giám hiệu (qua Phòng Thanh tra -Pháp chế ) để xem xét, giải quyết./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Văn Sơn