Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Y6 K44Y5 K45Y4 K46  Y3 K47YHDP K8RHM   K7 Y2 K48YHDP K9RHM  K8 Làm nghiệp vụPhục vụ PGT LÀM NGHIỆPVỤ
Chiều YHDP K5,K6,K7RHM K4, K5,K6 ĐH DượcK8,K9,K10,K11,K12Chuyên Tu DượcChuyên Tu Y Y1 K49YHDP K10RHM  K9CNĐDCNĐD Tại chức Làm nghiệp vụPhục vụ PGT Làm nghiệp vụVệ sinh kho

 

Ghi chú: Các khối sinh viên đi lâm sàng có thể mượn và trả sách trong cả ngày thứ hai và thứ 5 hàng tuần.