Ngày 10 tháng 3 năm 2016, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và ĐÀo tạo Nguyễn Vinh Hiển đã ký Thông tư số: 02/2016/TT-BGDĐT thông tư : về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo thông tư số:02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Thông tư này có giệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2016.