1. Tên tủc tục hành chính: Thủ tục nhận tài liệu luận án, luận văn, khoá luận.

2. Trình tự thực hiện:

Bước 1:

+ Độc giả nộp 01 bản tài liệu dạng văn bản in ấn.

+ 01 bản đầy đủ dang điện tử (Đĩa CD).

+ 01 Bản tóm tắt.

Bước 2:

+Cán bộ thư viện tiếp nhận hồ sơ.

+ Ghi vào sổ lưu nhận luận án, luận văn

3. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận Thư viện thuộc phòng CNTT - TV

4. Thành phần hồ sơ:

+ Bản in ấn

+ Đĩa CĐ

+ Bản tóm tắt

5. Thời gian giải quyết: 5 phút

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Học viên sau đại học, sinh viên.

7. Đơn vị thực hiện: Bộ phận thư viện thuộc Phòng CNTT - TV

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đã nộp luận án, luận văn

vào thư viện

9. Lệ phí: Không