Bấm vào đây để xem nội dung phân công Hội đồng;

CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022

1. Thời gian: 7h30, ngày 02/6/2022 cho các Hội đồng.

I. Ngày thứ 5 mồng 2/6/2022

2. Địa điểm: Chia theo Hội đồng chuyên môn:

2.1. Hội đồng: Nội – Nhi

Địa điểm: Phòng họp 3.3, Tầng 3 tòa nhà 11 tầng

2.2. Hội đồng: Ngoại - Sản

Địa điểm: Phòng họp 8.3 -Tầng 8, tòa nhà 11 tầng

2.3. Hội đồng:  Các chuyên khoa 1

Địa điểm: Văn phòng khoa Các chuyên khoa - Tầng 6, tòa nhà 11 tầng

2.4. Hội đồng: Các chuyên khoa 2

Địa điểm: Phòng họp 6.4. - Tầng 6, tòa nhà 11 tầng

2.5. Hội đồng: Răng – Hàm – Mặt

Địa điểm: Văn phòng khoa Răng – Hàm – Mặt

2.7. Hội đồng: Điều dưỡng 1

Địa điểm: Phòng họp 7.4, tầng 7, tòa nhà 11 tầng

2.8. Hội đồng: Điều dưỡng 2

Địa điểm: Phòng học thông minh 9.4 -Tầng 9, tòa nhà 11 tầng

2.9. Hội đồng: Khoa học cơ bản

Địa điểm: Văn phòng khoa KHCB - Tầng 7, tòa nhà 11 tầng

 2.11. Hội đồng: Y tế công cộng 1

Địa điểm: Văn phòng khoa YTCC-Tầng 6, tòa nhà 11 tầng

2.12. Hội đồng: Y tế công cộng 2

Địa điểm: Phòng họp tầng 5, tòa nhà 11 tầng

II. Ngày thứ 6 mồng 3/6/2022, thời gian chung từ 7h30-11h30

2.6. Hội đồng: Dược

Địa điểm: Văn phòng Khoa Dược, tầng 9, tòa nhà 11 tầng

2.10. Hội đồng: Y học cơ sở

Địa điểm: Văn phòng khoa Y học cơ sở - Tầng 7, tòa nhà 11 tầng

3. Hình thức báo cáo: Trình diễn trên PowerPoint

4. Thời gian báo cáo: 12phút/1 báo cáo viên

- Hỏi và trả lời thời gian tối đa cho một báo cáo viên: 17 phút

5. Đánh giá: Theo phiếu chấm (Download phiếu chấm tại đây)

6. Xếp loại: Theo điểm

- Từ 90-100: Xuất sắc

- Từ 80-89: Tốt

- Từ 70-79: Khá

- Từ 50-69: Đạt

- Dưới 50: Không đạt

Ghi chú: Mỗi Tiểu ban sẽ chọn ra 01-02 đề tài tốt nhất để xét chọn tham dự Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng Y Dược Việt Nam lần thứ 22.