1. Tên ngành đào tạo: Bác sỹ Y học dự phòng (Doctor of Preventive Medicine)

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Yêu cầu về kiến thức

 • Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được kiến thức về y tế công cộng để chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y dược học cơ sở và y học lâm sàng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được kiến thức y học cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành y tế công cộng.
 • Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

4. Yêu cầu về kỹ năng

Kỹ năng cứng

 • Thực hiện thành thạo kỹ năng truyền thông - giáo dục sức khỏe để bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Xác định được các vấn đề sức khỏe cộng đồng và lựa chọn được vấn đề sức khỏe ưu tiên.
 • Lập được kế hoạch để giải quyết vấn đề sức khỏe cộng đồng.
 • Giám sát, đánh giá được các hoạt động của các chương trình y tế triển khai tại địa phương.
 • Phát hiện, tổ chức phòng chống và giám sát dịch bệnh tại địa phương có hiệu quả.
 • Chẩn đoán, xử lý, theo dõi và dự phòng được một số bệnh thường gặp và các cấp cứu thông thường.
 • Sử dụng thành thạo một số phần mềm ứng dụng để xử lý, phân tích số liệu trong các nghiên cứu khoa học.
 • Thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học dự phòng.

Kỹ năng mềm

 • Sử dụng được tiếng Anh trong thực hành nghề nghiệp.
 • Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng để triển khai các hoạt động nghề nghiệp.
 • Giao tiếp có hiệu quả với cá nhân, gia đình và cộng đồng.

5. Yêu cầu về thái độ

 • Coi trọng công tác y học dự phòng trong chiến lược chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân
 • Tôn trọng, cảm thông và lắng nghe ý kiến của cộng đồng.
 • Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
 • Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.
 • Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.
 • Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời.
 • Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc trong hoạt động nghề nghiệp.

6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp

 • Trung tâm y tế dự phòng, các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực y học dự phòng
 • Các cơ quan quản lý nhà nước về y.
 • Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y tế, Viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Bác sĩ chuyên khoa cấp I.
 • Bác sĩ chuyên khoa cấp II.
 • Thạc sĩ.
 • Tiến sĩ.​