1. Tên ngành đào tạo: Cử nhân điều dưỡng, hệ vừa làm vừa học - 4 năm (Bachelor of Nursing, 4-year learning and working course)

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Yêu cầu về kiến thức

 • Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y dược học cơ sở, y tế công cộng và kiến thức chuyên ngành Điều dưỡng trong cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được kiến thức y học cổ truyền, kết hợp với y dược học hiện đại trong công tác Điều dưỡng để chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong công tác điều dưỡng.
 • Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

4. Yêu cầu về kỹ năng

Kỹ năng cứng

 • Thực hiện được kỹ năng truyền thông - giáo dục sức khỏe để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Thực hiện thành thạo quy trình, kỹ thuật Điều dưỡng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
 • Thực hiện tốt chăm sóc sức khoẻ toàn diện, liên tục, hiệu quả đáp ứng nhu cầu người bệnh.
 • Vận hành được một số máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác Điều dưỡng.
 • Thực hiện được một số hoạt động khoa học trong lĩnh vực Điều dưỡng.
 • Quản lý được nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ công tác Điều dưỡng.
 • Giao tiếp có hiệu quả với cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Kỹ năng mềm

 • Sử dụng được tiếng Anh trong thực hành nghề nghiệp.
 • Sử dụng thành thạo máy tính trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.
 • Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng trong hoạt động nghề nghiệp.

5. Yêu cầu về thái độ

 • Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
 • Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Điều dưỡng.
 • Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.
 • Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập, phát triển nghề nghiệp suốt đời.
 • Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc trong hoạt động Điều dưỡng.

6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp

 • Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
 • Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.
 • Các trường Cao đẳng, Trung cấp y tế.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Điều dưỡng chuyên khoa cấp I.
 • Thạc sĩ Điều dưỡng.
 • Tiến sĩ Điều dưỡng.