1. Tên ngành đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm (Bachelor of Laboratory Technique in Food Safety and Hygiene)

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức

 • Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở và kiến thức chuyên ngành trong cung cấp các dịch vụ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho cá nhân, gia đình và trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

4. Yêu cầu về kỹ năng

Kỹ năng cứng

 • Thực hiện được kỹ năng truyền thông - giáo dục sức khỏe về an toàn vệ sinh thực phẩm trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
 • Vận hành được một số máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Thực hiện thành thạo kỹ thuật lấy mẫu phục vụ công tác kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Thực hiện và đánh giá được một số kỹ thuật xét nghiệm cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Kỹ năng mềm

 • Giao tiếp có hiệu quả với cá nhân và cộng đồng trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.
 • Sử dụng được tiếng Anh trong thực hành nghề nghiệp.

5. Yêu cầu về thái độ

 • Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.
 • Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời.

6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp

 • Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Các cơ sở xét nghiệm về an toàn vệ sinh thực phẩm.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Cử nhân đại học kỹ thuật xét nghiệm.