Tin tức nổi bật:
Chuẩn đầu ra Đại học

Quyết định về việc cập nhật nội dung Chuẩn đầu ra ngành Răng Hàm Mặt trình độ Bác sĩ

Quyết định về việc cập nhật nội dung Chuẩn đầu ra ngành Răng Hàm Mặt trình độ Bác sĩ của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành Răng - Hàm - Mặt trình độ đào tạo bác sĩ

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành RHM trình độ đào tạo bác sĩ

Chi tiết

Ban hành "Chuẩn năng lực ngoại ngữ" của sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Quyết định về việc Ban hành "Chuẩn năng lực ngoại ngữ" của sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành Dược học trình độ đào tạo Dược sĩ Đại học

Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Quy định về xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung chuẩn đầu.

Chi tiết

Cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành Răng - Hàm - Mặt trình độ đào tạo bác sĩ

Quyết định về việc cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành RHM trình độ đào tạo bác sĩ

Chi tiết

Cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành YHDP trình độ đào tạo bác sĩ

Quyết định về việc cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành YHDP trình độ đào tạo bác sĩ

Chi tiết

Quy định Chuẩn năng lực ngoại ngữ cho sinh viên đại học hệ chính quy

Quy định Chuẩn năng lực ngoại ngữ cho sinh viên đại học hệ chính quy

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Bác sĩ đa khoa

Hệ chính quy - 6 năm

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Bác sĩ Đa khoa hệ liên thông 4 năm

Chuẩn đầu ra Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Chuẩn đầu ra Bác sĩ Y học sự phòng

Bác sỹ Y học dự phòng (Doctor of Preventive Medicine)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Dược sĩ Đại học

Hệ chính quy 5 năm

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Dược sĩ Đại học hệ liên thông 4 năm

Chuẩn đầu ra Cử nhân điều dưỡng

Cử nhân điều dưỡng, hệ chính quy 4 năm (Bachelor of Nursing, 4- year full time course)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Cử nhân Điều dưỡng hệ vừa học vừa làm