Tin tức nổi bật:
Đào tạo Đại học

Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy và đại học vừa làm vừa học năm 2023

20/05/2024 16:28:50 - Lượt xem: 158

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy và đại học vừa làm vừa học năm 2023

Chi tiết

Tờ trình mở ngành đào tạo Kỹ thuật Phục hồi chức năng

16/05/2024 17:11:53 - Lượt xem: 83

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai tờ trình mở ngành đào tạo Kỹ thuật Phục hồi chức năng

Chi tiết

Tờ trình mở ngành đào tạo Kỹ thuật Hình ảnh y học

16/05/2024 16:09:59 - Lượt xem: 61

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai tờ trình mở ngành đào tạo Kỹ thuật Hình ảnh y học

Chi tiết

Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Thái Nguyên tại phiên họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2022-2027

16/05/2024 12:00:25 - Lượt xem: 51

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Thái Nguyên tại phiên họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2022-2027

Chi tiết

Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Thái Nguyên tại phiên họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2022-2027

16/05/2024 11:59:51 - Lượt xem: 44

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Thái Nguyên tại phiên họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2022-2027

Chi tiết

Nghị quyết về việc mở các ngành đào tạo

16/05/2024 11:57:26 - Lượt xem: 12

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai nghị quyết về việc mở các ngành đào tạo

Chi tiết

Nghị quyết về việc mở các ngành đào tạo

16/05/2024 11:56:29 - Lượt xem: 55

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai nghị quyết về việc mở các ngành đào tạo

Chi tiết

Quyết định về việc thành lập Ban xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo Kỹ thuật Hình ảnh y học trình độ đại học

16/05/2024 11:52:49 - Lượt xem: 51

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai quyết định về việc thành lập Ban xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo Kỹ thuật Hình ảnh y học trình độ đại học

Chi tiết

Quyết định về việc thành lập Tổ xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học trình độ đại học

16/05/2024 11:48:02 - Lượt xem: 49

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai quyết định về việc thành lập Tổ xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học trình độ đại học

Chi tiết

Đối sánh chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học trình độ đại học

16/05/2024 11:39:04 - Lượt xem: 63

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai đối sánh chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học trình độ đại học

Chi tiết

Đối sánh chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng trình độ đại học

16/05/2024 11:38:37 - Lượt xem: 54

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai đối sánh chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng trình độ đại học

Chi tiết

Hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành giữa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

15/05/2024 11:23:45 - Lượt xem: 50

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành giữa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Chi tiết

Hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành giữa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

15/05/2024 11:21:49 - Lượt xem: 55

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành giữa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Chi tiết

Tờ trình về việc cho phép mở ngành đào tạo ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học trình độ đại học mã số 7720602

15/05/2024 11:21:40 - Lượt xem: 57

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai tờ trình về việc cho phép mở ngành đào tạo ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học trình độ đại học mã số 7720602

Chi tiết

Tờ trình về việc cho phép mở ngành đào tạo ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng trình độ đại học mã số 7720603

15/05/2024 11:21:25 - Lượt xem: 32

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai tờ trình về việc cho phép mở ngành đào tạo ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng trình độ đại học mã số 7720603

Chi tiết