1. Thời gian: 7h30 đến 9h00, thứ 2, ngày 26/10/2020

2. Địa điểm: Sân khấu ngoài trời, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

3. Thành phần tham dự:

- Đại biểu khách mời ngoài trường

- Khách mời trong Trường

- Sinh viên mới nhập học