Tin tức nổi bật:
Năm học 2013-2014

Biểu 11: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013 - 2014

31/05/2017 16:37:32 - Lượt xem: 1852

Biểu 10: Danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo

31/05/2017 16:36:41 - Lượt xem: 1905

Biểu 9: Danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ tham gia từng chương trình đào tạo

31/05/2017 16:35:41 - Lượt xem: 1990

Biểu 8: Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị)

31/05/2017 16:34:53 - Lượt xem: 2590

Biểu 7: Danh sách giảng viên cơ hữu theo chương trình đào tạo

31/05/2017 16:33:53 - Lượt xem: 2064

Biểu 5: Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

31/05/2017 16:30:29 - Lượt xem: 2064

Biểu 4: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

31/05/2017 16:29:46 - Lượt xem: 2040

Biểu 3: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013 - 2014

31/05/2017 16:28:40 - Lượt xem: 1951

Biểu 2: Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

31/05/2017 16:25:13 - Lượt xem: 1963

Biểu 1: Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

31/05/2017 16:24:27 - Lượt xem: 1815