Tin tức nổi bật:
Đào tạo Đại học

Thông báo kế hoạch đăng ký lịch học học kỳ I năm học 2021-2022 hệ Tín chỉ (Đợt 1)

19/10/2021 09:19:08 - Lượt xem: 561

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo kế hoạch đăng ký lịch học học kỳ I năm học 2021-2022 hệ Tín chỉ (Đợt 1)

Chi tiết

Ban hành quy định thực hiện và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho SV ĐH chính quy ĐT theo hệ thống tín chỉ

16/09/2021 13:52:57 - Lượt xem: 437

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành quy định thực hiện và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho SV ĐH chính quy ĐT theo hệ thống tín chỉ

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng BS cho SV ngành RHM K5

20/08/2021 16:16:37 - Lượt xem: 879

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng BS cho SV ngành RHM K5

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành Đ dưỡng K13

20/08/2021 16:16:17 - Lượt xem: 463

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành Đ dưỡng K13

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành Đ dưỡng K14

20/08/2021 16:15:11 - Lượt xem: 472

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành Đ dưỡng K14

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng BS cho SV ngành YHDP K9

20/08/2021 16:13:43 - Lượt xem: 489

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng BS cho SV ngành YHDP K9

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng BS cho SV ngành RHM K7

20/08/2021 16:11:04 - Lượt xem: 456

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chinh quy và cấp bằng BS cho SV ngành RHM K7

Chi tiết

Công nhận TN ĐH ngành Y khoa hệ liên thông CTY K49

20/08/2021 16:05:26 - Lượt xem: 572

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH ngành Y khoa hệ liên thông CTY K49

Chi tiết

Công nhận TN ĐH ngành Y khoa hệ liên thông CTY K48

20/08/2021 16:04:21 - Lượt xem: 394

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH ngành Y khoa hệ liên thông CTY K48

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ CQ và cấp bằng BS cho SV ngành RHM K 7

20/08/2021 16:02:47 - Lượt xem: 294

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ CQ và cấp bằng BS cho SV ngành RHM K 7

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành Điều dưỡng K14

20/08/2021 15:55:52 - Lượt xem: 324

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành Điều dưỡng K14

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành RHM K8

20/08/2021 15:54:51 - Lượt xem: 415

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành RHM K8

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành KTXN YH K1

20/08/2021 15:53:51 - Lượt xem: 281

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành KTXN YH K1

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y K47

20/08/2021 15:52:27 - Lượt xem: 452

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y K47

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y K48

20/08/2021 15:51:01 - Lượt xem: 763

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y K48

Chi tiết