Đồng chí Nguyễn Văn Trượng, Phó ban Pháp luật thuộc Trung ương Hội CCB Việt Nam đã giới thiệu tóm tắt những nội dung chính trong Nghị định sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh CCB ở các Điều: 2,5,7,9, 10,14. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-1-2017.
Đồng chí nhấn mạnh những căn cứ và yêu cầu cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh CCB là nhằm chặt chẽ hơn, phù hợp hơn với yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay, đòi hỏi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện để CCB, Hội CCB các cấp hoạt động theo quy định tại Nghị định này. Nhất là hướng dẫn triển khai thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định này và các quy định tại Nghị định số 98/20140NĐ-CP ngày 24-10-2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.