Công nhận tốt nghiệp đại học chính quy và cấp bằng BS cho SV ngành Răng - Hàm - Mặt K8;

Công nhận tốt nghiệp đại học chính quy và cấp bằng BS cho SV ngành Răng - Hàm - Mặt K10;