Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Bác sĩ Y khoa cho SV ngành Y khoa K45;

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Bác sĩ Y khoa cho SV ngành Y khoa K46;

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Bác sĩ Y khoa cho SV ngành Y khoa K47;

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Bác sĩ Y khoa cho SV ngành Y khoa K48;

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Bác sĩ Y khoa cho SV ngành Y khoa K49;

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Bác sĩ Y khoa cho SV ngành Y khoa K50;