Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K11;

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K12;

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K13;

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K14;

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học LTK18;