Công nhận tốt nghiệp đại học chính quy và cấp bằng dược sĩ cho SV ngành Dược học K14;

Công nhận tốt nghiệp đại học chính quy và cấp bằng dược sĩ cho SV ngành Dược học liên thông K18;