Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho SV ngành Y khoa các khóa K45;

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho SV ngành Y khoa các khóa K46;

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho SV ngành Y khoa các khóa K47;

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho SV ngành Y khoa các khóa K48;

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho SV ngành Y khoa các khóa K49;

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho SV ngành Y khoa các khóa K50;

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho SV ngành Y khoa các khóa 50SB;